Tag Archives: leetcode

LeetCode Çözümleri – 172. Factorial Trailing Zeroes

LeetCode içerisinde bulunan “Factorial Trailing Zeroes”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 172. Factorial Trailing Zeroes: https://leetcode.com/problems/factorial-trailing-zeroes/

➡️ Problem açıklaması:

Given an integer n, return the number of trailing zeroes in n!.

Example 1:

Input: 3

Output: 0

Explanation: 3! = 6, no trailing zero.

Example 2:

Input: 5

Output: 1

Explanation: 5! = 120, one trailing zero.

☢️ Note: Your solution should be in logarithmic time complexity.

LeetCode Çözümleri – 125. Valid Palindrome – [Facebook ve Apple Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Valid Palindrome”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen bir string’in içindeki sadece alfanümerik karakterleri göz önüne alarak bu string’in bir palindrom olup olmadığını bulmamızı istiyor. LeetCode’a göre Facebook ve Apple mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 125. Valid Palindrome: https://leetcode.com/problems/valid-palindrome/

🔥 Palindrom nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Palindrom

➡️ Problem açıklaması:

Given a string, determine if it is a palindrome, considering only alphanumeric characters and ignoring cases.

Note: For the purpose of this problem, we define empty string as valid palindrome.

Example 1:

Input: “A man, a plan, a canal: Panama”

Output: true

Example 2:

Input: “race a car”

Output: false

Constraints: s consists only of printable ASCII characters.

LeetCode Çözümleri – 100. Same Tree [Google Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Same Tree”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen iki binary tree’nin hem yapısal olarak, hem de node değerleri bakımından eşit olup olmadığını bulmanızı istemekte. LeetCode’a göre bu soru Google mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 100. Same Tree: https://leetcode.com/problems/same-tree/

🔥 Carnegie Mellon Üniversitesi binary tree linki: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Trees/trees.html

➡️ Problem açıklaması:

Given two binary trees, write a function to check if they are the same or not.

Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value.

Example 1:

Input: 1 1 / \ / \ 2 3 2 3 [1,2,3], [1,2,3]

Output: true

Example 2:

Input: 1 1 / \ 2 2 [1,2], [1,null,2]

Output: false

Example 3:

Input: 1 1 / \ / \ 2 1 1 2 [1,2,1], [1,1,2]

Output: false

LeetCode Çözümleri – 88. Merge Sorted Array

LeetCode içerisinde bulunan “Merge Sorted Array”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 88. Merge Sorted Array: https://leetcode.com/problems/merge-sorted-array/

➡️ Problem açıklaması:

Given two sorted integer arrays nums1 and nums2, merge nums2 into nums1 as one sorted array.

Note:

The number of elements initialized in nums1 and nums2 are m and n respectively. You may assume that nums1 has enough space (size that is greater or equal to m + n) to hold additional elements from nums2.

Example:

Input: nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3

nums2 = [2,5,6], n = 3

Output: [1,2,2,3,5,6]

LeetCode Çözümleri – 83. Remove Duplicates from Sorted List – [Facebook ve Google Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Remove Duplicates from Sorted List”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 83. Remove Duplicates from Sorted List: https://leetcode.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-list/

🔥 Bahsi geçen Linked List yazısı: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Linked%20Lists/linked%20lists.html

➡️ Problem açıklaması:

Given a sorted linked list, delete all duplicates such that each element appear only once.

Example 1:

Input: 1–1–2

Output: 1–2

Example 2:

Input: 1–1–2–3–3

Output: 1–2–3

LeetCode Çözümleri – 70. Climbing Stairs [Amazon ve Goldman Sachs Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Climbing Stairs”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda N basamaktan oluşan bir merdivenimiz var ve bu merdiveni çıkarken ya 1 basamak, ya da 2 basamak çıkabiliyoruz tek adımda. Bu merdiveni kaç farklı şekilde tırmanabiliriz? Leetcode’a göre Amazon ve Goldman Sachs’ta mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 70. Climbing Stairs: https://leetcode.com/problems/climbing-stairs/

➡️ Problem açıklaması:

You are climbing a stair case. It takes n steps to reach to the top.

Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you climb to the top?

Note: Given n will be a positive integer.

Example 1:

Input: 2

Output: 2

Explanation: There are two ways to climb to the top. 1. 1 step + 1 step 2. 2 steps

Example 2:

Input: 3

Output: 3

Explanation: There are three ways to climb to the top. 1. 1 step + 1 step + 1 step 2. 1 step + 2 steps 3. 2 steps + 1 step

LeetCode Çözümleri – 69. Sqrt(x)

LeetCode içerisinde bulunan “Sqrt(x)”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda tamsayı bir parametre alan metodunuzdan geriye o sayının karekökünün tam sayı halini döndürmenizi istiyor. Tabi bunun için hali hazırda kullandığınız programlama dilinde var olan sqrt() gibi metodları kullanmamanız gerekmekte.

🔥 LeetCode 69. Sqrt(x): https://leetcode.com/problems/sqrtx/

➡️ Problem açıklaması:

Implement int sqrt(int x).

Compute and return the square root of x, where x is guaranteed to be a non-negative integer.

Since the return type is an integer, the decimal digits are truncated and only the integer part of the result is returned.

Example 1:

Input: 4

Output: 2

Example 2:

Input: 8

Output: 2

Explanation: The square root of 8 is 2.82842…, and since the decimal part is truncated, 2 is returned.

LeetCode Çözümleri – 67. Add Binary – [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Binary”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Klasik ilkokulda toplama işlemini nasıl yapıyorsak alt alta, bu soruda da bu istenmiş. En önemli kısmı “elde” hesaplaması gibi görünüyor. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 67. Add Binary: https://leetcode.com/problems/add-binary/

➡️ Problem açıklaması:

Given two binary strings, return their sum (also a binary string). The input strings are both non-empty and contains only characters 1 or 0.

Example 1:

Input: a = “11”, b = “1”

Output: “100”

Example 2:

Input: a = “1010”,

b = “1011”

Output: “10101”

Constraints:

☢️ Each string consists only of ‘0’ or ‘1’ characters.

☢️ 1 less or equal a.length, b.length less or equal 10^4

☢️ Each string is either “0” or doesn’t contain any leading zero.

LeetCode Çözümleri – 38. Count And Say

LeetCode içerisinde bulunan “Count And Say”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 38. Count And Say: https://leetcode.com/problems/count-and-say/

🔥 Look-and-say sequence: https://en.wikipedia.org/wiki/Look-and-say_sequence

➡️ Problem açıklaması:

The count-and-say sequence is the sequence of integers with the first five terms as following:

1. 1

2. 11

3. 21

4. 1211

5. 111221

1 is read off as “one 1” or 11.

11 is read off as “two 1s” or 21.

21 is read off as “one 2, then one 1” or 1211.

Given an integer n where 1 ≤ n ≤ 30, generate the nth term of the count-and-say sequence. You can do so recursively, in other words from the previous member read off the digits, counting the number of digits in groups of the same digit.

☢️ Note: Each term of the sequence of integers will be represented as a string.

Example 1:

Input: 1

Output: “1”

Explanation: This is the base case.

Example 2:

Input: 4

Output: “1211”

Explanation:

For n = 3 the term was “21” in which we have two groups “2” and “1”, “2” can be read as “12” which means frequency = 1 and value = 2, the same way “1” is read as “11”, so the answer is the concatenation of “12” and “11” which is “1211”.

LeetCode Çözümleri – 58. Length of Last Word

✔️ LeetCode içerisinde bulunan “Length of Last Word”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 58. Length of Last Word: https://leetcode.com/problems/length-of-last-word/

➡️ Problem açıklaması:

Given a string s consists of upper/lower-case alphabets and empty space characters ‘ ‘, return the length of last word (last word means the last appearing word if we loop from left to right) in the string. If the last word does not exist, return 0.

Note: A word is defined as a maximal substring consisting of non-space characters only.

Example:

Input: “Hello World”

Output: 5