Tag Archives: leetcode c#

LeetCode Çözümleri – 448. Find All Numbers Disappeared in an Array

LeetCode içerisinde bulunan “Find All Numbers Disappeared in an Array” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size [1, n] aralığındaki sayıları içerebilen bir tam sayı dizisinde, [1, n] aralığında olup ta bu dizide olmayan sayıları geriye döndürmeniz isteniyor.

► LeetCode 228. 448. Find All Numbers Disappeared in an Array: https://leetcode.com/problems/find-all-numbers-disappeared-in-an-array/

► Problem açıklaması:

Given an array nums of n integers where nums[i] is in the range [1, n], return an array of all the integers in the range [1, n] that do not appear in nums.

Example 1:

Input: nums = [4,3,2,7,8,2,3,1]

Output: [5,6]

Example 2:

Input: nums = [1,1]

Output: [2]

Constraints:

n == nums.length

1 <= n <= 10^5

1 <= nums[i] <= n

Follow up: Could you do it without extra space and in O(n) runtime? You may assume the returned list does not count as extra space.

LeetCode Çözümleri – 16. 3Sum Closest

LeetCode içerisinde bulunan “3Sum Closest” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir tam sayı dizisi ve “hedef” toplam için, sayı dizisi içerisindeki 3 sayının toplamı olarak bu “hedef” sayısına en yakın olanı bulmanız isteniyor.

► LeetCode 16. 3Sum Closest: https://leetcode.com/problems/3sum-closest/

► Problem açıklaması:

Given an array nums of n integers and an integer target, find three integers in nums such that the sum is closest to target. Return the sum of the three integers. You may assume that each input would have exactly one solution.

Example 1:

Input: nums = [-1,2,1,-4], target = 1

Output: 2

Explanation: The sum that is closest to the target is 2. (-1 + 2 + 1 = 2).

LeetCode Çözümleri – 101. Symmetric Tree

LeetCode içerisinde bulunan “Symmetric Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size root’u verilen bir binary tree‘nin merkezine göre simetrik olup olmadığını bulmanız isteniyor.

► LeetCode 101. Symmetric Tree: https://leetcode.com/problems/symmetric-tree/

► Problem açıklaması:

Given the root of a binary tree, check whether it is a mirror of itself (i.e., symmetric around its center).

Input: root = [1,2,2,3,4,4,3]

Output: true

Input: root = [1,2,2,null,3,null,3]

Output: false

Constraints:

The number of nodes in the tree is in the range [1, 1000].

-100 <= Node.val <= 100

Follow up: Could you solve it both recursively and iteratively?