Tag Archives: amazon mülakat sorusu

Amazon Mülakat Sorusu – Set Matrix Zeroes

LeetCode içerisinde bulunan “Set Matrix Zeroes” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen m * n matrisi içerisinde, eğer bir eleman 0 ise, o elemanın ait olduğu tüm satır ve sütunları da 0 yapmanız isteniyor.

► LeetCode 73. Set Matrix Zeroes: https://leetcode.com/problems/set-matrix-zeroes/

► Problem açıklaması:

Given an m x n integer matrix matrix, if an element is 0, set its entire row and column to 0’s, and return the matrix.

You must do it in place.

Example 1:

Input: matrix = [[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]]

Output: [[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]]

Example 2:

Input: matrix = [[0,1,2,0],[3,4,5,2],[1,3,1,5]]

Output: [[0,0,0,0],[0,4,5,0],[0,3,1,0]]

Constraints:

m == matrix.length

n == matrix[0].length

1 <= m, n <= 200

-2^31 <= matrix[i][j] <= 2^31 – 1

Amazon Mülakat Sorusu – Deepest Leaves Sum

LeetCode içerisinde bulunan “Deepest Leaves Sum” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘nin en dipteki node’larının (leave) toplamını geri döndürmeniz isteniyor.

► LeetCode 1302. Deepest Leaves Sum: https://leetcode.com/problems/deepest-leaves-sum/

► Problem açıklaması:

Given the root of a binary tree, return the sum of values of its deepest leaves.

Example 1:

Input: root = [1,2,3,4,5,null,6,7,null,null,null,null,8]

Output: 15

Example 2:

Input: root = [6,7,8,2,7,1,3,9,null,1,4,null,null,null,5]

Output: 19

Constraints:

The number of nodes in the tree is in the range [1, 104].

1 <= Node.val <= 100

LeetCode Çözümleri – 200. Number of Islands [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Number of Islands” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen m * n boyutundaki bir grid üzerinde, kaç adet ada olduğunu bulmanız isteniyor. “Ada” tanımı olarak, 4 tarafı su ile çevrili olan kısımlar şeklinde belirtilmiş.

DFS algoritması nedir?

https://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search

Depth-first search (DFS) is an algorithm for traversing or searching tree or graph data structures. The algorithm starts at the root node (selecting some arbitrary node as the root node in the case of a graph) and explores as far as possible along each branch before backtracking.

► LeetCode 200. Number of Islands: https://leetcode.com/problems/number-of-islands/

► Problem açıklaması:

Given an m x n 2d grid map of ‘1’s (land) and ‘0’s (water), return the number of islands.

An island is surrounded by water and is formed by connecting adjacent lands horizontally or vertically. You may assume all four edges of the grid are all surrounded by water.

Example 1:

Input: grid = [

[“1″,”1″,”1″,”1″,”0”],

[“1″,”1″,”0″,”1″,”0”],

[“1″,”1″,”0″,”0″,”0”],

[“0″,”0″,”0″,”0″,”0”]

]

Output: 1

Example 2:

Input: grid = [

[“1″,”1″,”0″,”0″,”0”],

[“1″,”1″,”0″,”0″,”0”],

[“0″,”0″,”1″,”0″,”0”],

[“0″,”0″,”0″,”1″,”1”]

]

Output: 3

LeetCode Çözümlerİ – 231. Single Number [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Strings”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda string olarak verilen iki sayının toplamını bulmanız isteniyor fakat herhangi bir hazır metod kullanamıyorsunuz. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 231. Single Number: https://leetcode.com/problems/single-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given a non-empty array of integers, every element appears twice except for one. Find that single one.

Note:

Your algorithm should have a linear runtime complexity. Could you implement it without using extra memory?

Example 1:

Input: [2,2,1]

Output: 1

Example 2:

Input: [4,1,2,1,2]

Output: 4

LeetCode Çözümlerİ – 268. Missing Number [Google ve Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Missing Number”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda [0..N] dizisinde verilen N adet sayıdan eksik olanı bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Google ve Amazon iş görüşmelerinde sorular sorulardan biri. Videoda alternatif XOR çözümünü de anlatmaya çalıştım.

🔥 LeetCode 268. Missing Number: https://leetcode.com/problems/missing-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given an array containing n distinct numbers taken from 0, 1, 2, …, n, find the one that is missing from the array.

Example 1:

Input: [3,0,1]

Output: 2

Example 2:

Input: [9,6,4,2,3,5,7,0,1]

Output: 8 Note:

Your algorithm should run in linear runtime complexity. Could you implement it using only constant extra space complexity?

LeetCode Çözümlerİ – 231. Power of Two [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Power of Two”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen sayının 2’nin pozitif bir tam kuvveti olup olmadığını bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Amazon’da sorulmuş sorulardan biri.

➡️ LeetCode 231. Power of Two: https://leetcode.com/problems/power-of-two/

➡️ Bit Twiddling Hacks: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html

➡️ the bit twiddler: https://bits.stephan-brumme.com/

➡️ The Aggregate Magic Algorithms: http://aggregate.org/MAGIC

➡️ Bit Tricks: https://medium.com/trick-the-interviwer/bit-tricks-577ebb2f1a8b

➡️ Basics of Bit Manipulation: https://www.hackerearth.com/practice/basic-programming/bit-manipulation/basics-of-bit-manipulation/tutorial/

➡️ Problem açıklaması:

Given an integer, write a function to determine if it is a power of two.

Example 1:

Input: 1

Output: true

Explanation: 2^0 = 1

Example 2:

Input: 16

Output: true

Explanation: 2^4 = 16

Example 3:

Input: 218

Output: false