Tag Archives: can place flowers

LeetCode Çözümleri – 605. Can Place Flowers

LeetCode içerisinde bulunan “Can Place Flowers” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir çiçekliği temsil bir tam sayı dizisinde, iki çiçeğin yan yana olmaması koşuluyla verilen çiçek sayısının hepsinin yerleştirilip yerleştirilemeyeceği soruluyor.

► LeetCode 605. Can Place Flowers: https://leetcode.com/problems/can-place-flowers/

► Problem açıklaması:

You have a long flowerbed in which some of the plots are planted, and some are not. However, flowers cannot be planted in adjacent plots.

Given an integer array flowerbed containing 0’s and 1’s, where 0 means empty and 1 means not empty, and an integer n, return if n new flowers can be planted in the flowerbed without violating the no-adjacent-flowers rule.

Example 1:

Input: flowerbed = [1,0,0,0,1], n = 1

Output: true

Example 2:

Input: flowerbed = [1,0,0,0,1], n = 2

Output: false

Constraints:

1 <= flowerbed.length <= 2 * 10^4

flowerbed[i] is 0 or 1.

There are no two adjacent flowers in flowerbed.

0 <= n <= flowerbed.length