Tag Archives: c#

C# Delegate Tipine Genel Bir Bakış

Bir delegate tipi, özel parametre listesi ve geri dönüş tipi ile birlikte bir metoda referans bildirir. Böylece bir delegate tipi oluşturursak bir metoda referans içeren bir nesne yaratmış oluyoruz. Bu metod ise bu referans ile çağırılabilir konuma gelmiş oluyor.

Aşağıdaki örneğimiz bir Fonksiyon adında bir delegate tanımlar ve onu kullanır;

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 delegate double Fonksiyon (double d);

class Carpma
 {
 double carpim;

public Carpma(double carpim)
 {
 this.carpim = carpim;
 }

public double Carp(double x)
 {
 return x * carpim;
 }
 }

class Test
 {
 static double Kare(double x)
 {
 return x * x;
 }

static double[] Uygula(double[] a, Fonksiyon f)
 {
 double[] sonuc = new double[a.Length];

for (int i = 0; i < a.Length; i++)
 sonuc[i] = f(a[i]);

return sonuc;
 }

static void Main()
 {
 double[] a = { 0.0, 0.5, 1.0 };

double[] kareler = Uygula(a, Kare);

double[] sinusler = Uygula(a, Math.Sin);

Carpma c = new Carpma(2.0);
 double[] ciftler = Uygula(a, c.Carp);
 }
 }

}

Fonksiyon delegate tipinin örneği double tipinde argüman alan ve geriye double türünde bir veri döndüren herhangi bir metoda referans olabilir. Uygula() metodu verilen Fonksiyon’u double[] ile uygular ve geriye bir double[] sonucunu döndürür. Main metodu içerisinde, Uygula 3 farklı fonksiyonu double[] ile uygular.

Bir delegate, bir statik metoda (Kare ve Math.Sin metodları gibi) ya da bir metod örneğine (c.Carp metodu gibi)referans olabilir.

Bir metod örneğine referans olan bir delegate, belirli bir nesne örneğine de referans olabilir. Ve bu metod örneği delegate ile çağırıldığında, bu nesne this ile birlikte yönelir.

Bir delegate örneği yaratmak için, bir metodu delegate değişkenine atayabiliriz:

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 delegate int Donusturme (int x);

class Test
 {
 static int Kare (int x)
 {
 return x * x;
 }

static void Main()
 {
 Donusturme d = Kare; //Delegate örneği oluşturma
 int sonuc = d(3); //Delegate'i çağır
 Console.WriteLine(sonuc); //9
 }
 }

}

Görüldüğü üzere, bir delegate örneği çağırmak, tıpkı bir metod çağırımına benzer. (d(3) gibi) Bu arada;

 Donusturme d = Kare; 

satırı aşağıdaki kodun kısaltılmış halidir;

Donusturme d = new Donusturme (Kare);</p> <p>d(3)

kodumuz da

d.Invoke(3)

kodunun kısaltılmışıdır.

Delegate Uyumlu Metodlar Yazmak

Bir delegate değişkeni metodlara dimanik olarak atanır. Bu delegate uyumlu metod yazmanın anahtarıdır. Aşağıdaki örnekte, Donustur adından bir yardımcı metodumuz var ve bir dizinin elemanlarını karelerine dönüştürür:

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 delegate int Donusturme (int x);

class Yardımcı
 {
 public static void Donustur(int[] degerler, Donusturme d)
 {
 for (int i = 0; i < degerler.Length; i++)
 degerler[i] = d(degerler[i]);
 }
 }

 class Test
 {
 static int Kare (int x)
 {
 return x * x;
 }

static void Main()
 {
 int[] degerler = { 1, 2, 3 };
 Yardımcı.Donustur(degerler, Kare);

foreach (int i in degerler)
 Console.Write(i + " "); // 1 4 9
 }
 }
}

Her delegate örneği çoklu kullanım yeteneğine sahiptir. Bunun anlamı; bir delegate örneği sadece tek bir metoda referans değil, birden fazla metoda referans olabilir. + ve += operatörleri delegate örneklerini birleştirir. Örneğin:

 DelegateOrnek d = MetodOrnek;</p> <p>d += FarklıMetodOrnek; 

Bu durumda d delegate’ini çağırmak bu iki metodu çağırmak anlamına gelir. Eklenilme sırasına göre delegate tipleri çağırılır.

– ve –= operatörleri de sağıdaki metodu solundaki delegate örneğinden silerler. Örneğin;

 d –= MetodOrnek; 

Bu durumda d delegate’ini çağırmak sadece FarklıMetodOrnek metodunu çağırmamız anlamına gelir.

NOT: Delegate tipleri immutable tiplerdir. Bunun anlamı += veya –= operatörlerini kullandığınızda yeni bir delegate örneği oluşturmuş olursunuz ve varolan değişkeni ona atarsınız.

Çoklu gönderilen bir delegate tipi eğer void olmayan bir geri dönüş tipine sahipse, çağıran bu delegate’in içerdiği son metodun geri dönüş değerini alır. Önde bulunan metodlar yine de çağırılır fakat bunların geri dönüş değerleri görmezden gelinir.

NOT: Tüm delegate tipleri dolaylı olarak System.MulticastDelegate sınıfından türetilir. O da System.Delegate sınıfından kalıtım alır. += ve –= operatörlerini kullandığımızda aslında System.Delegate sınıfının statik tanımlanmış Combine ve Remove metodlarını kullanmış oluruz.

Statik Metod vs Metod Örneği

Bir delegate nesnesi bir metod örneğine atandığında, sadece atandığı metod olan referansı değil, ayrıca ait olduğu metodu da korur. System.Delegate sınıfının Target özelliği bu örneği gösterir. Örneğin;

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 public delegate void İlerleme (int TamamlanmaYuzdesi);

class Test
 {
 static void Main()
 {
 Ornek o = new Ornek();
 İlerleme i = o.İlerlemeOrnek;
 i(90); // 90
 Console.WriteLine(i.Target == o); // True
 Console.WriteLine(i.Method); // Void İlerlemeOrnek(Int32)
 }
 }

class Ornek
 {
 public void İlerlemeOrnek(int TamamlanmaYuzdesi)
 {
 Console.WriteLine(TamamlanmaYuzdesi);
 }
 }
}

Generic Delegate Tipleri

Bir delegate tipi generic tipinde parametreler içerebilir. Örneğin;

public delegate T Donusturme<T> (T arg);

Bu tanımlama ile, Donustur yardımcı metodunu herhangi bir tip ile kullanabiliriz:

 public class Yardımcı
 {
 public static void Donustur<T> (T[] degerler, Donusturme<T> t)
 {
 for (int i = 0; i < degerler.Length; i++)
 degerler[i] = t(degerler[i]);
 }
 } 

Func ve Action Delegate’leri

Generic delegate’ler ile, herhangi bir geri dönüş tipi ve herhangi sayıda argümanı olan metodlar için küçük delegate tipleri oluşturmak mümkündür. Bu delegate tiplerinden olan Func ve Action delegate’leri System namespace’i içerisinde yer alır.

 delegate Sonuc func<out Sonuc>();
 delegate Sonuc func<in T, out Sonuc>(T arg);

delegate void Action ();
 delegate void Action<in T>(T arg); 

Bir önceki örneğimizde Donustur delegate örneğini, sadece basit bir T argümanı alan ve aynı cinsten bir değer geri döndüren Func delegate’i ile yer değiştirebiliriz:

 public static void Donustur<T> (T[] degerler, Func <T, T> donus)
{
 for (int i = 0; i < degerler.Length; i++)
 degerler[i] = donus (degerler[i]);
} 

Delegate  Uyumluluğu

Tip

Tüm delegate tipleri, imzaları aynı olsa bile birbiri ile uyuşmayan tiplerdir.

 delegate void D1();
 delegate void D2();

D1 d1 = Metod1;
 D2 d2 = d1; // Derleme zamanı hatası 

Aşağıdaki örnek ise herhangi bir hata vermez:

 D2 d2 = new D2 (d1); 

Delegate örnekleri eğer aynı metodlara hedef gösterilirse bunlar eşit olarak nitelendirilir. Örneğin:

 delegate void D();
 ...
 D d1 = Metod1;
 D d2 = Metod1;
 Console.WriteLine (d1 == d2); // True döndürür. 

Birden fazla metoda referans gösteren delegate tipleri, eğer aynı metodlar aynı sırayla ise bu tipler de eşit olarak nitelendirir.

Parametre

Bir delegate tipi, hedef gösterdiği metodtan daha belirli parametre tiplerine sahip olabilir. Bu duruma contravariance adı verilir. Örneğin;

 using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 delegate void StringEtki (string s);

class Test
 {
 static void Main()
 {
 StringEtki se = new StringEtki(NesneEtki);
 se("Merhaba");
 }
 static void NesneEtki(object o)
 {
 Console.WriteLine(o);
 }
 }
} 

Bu örneğimizde, StringEtki delegate tipi string tipindeki bir argüman ile çağırılır. Ve bu argüman hedef metoda aktarıldığında, bu argüman dolaylı olarak object tipine çevrilir (üst tipi olduğundan).

Geri Dönüş

Delegate’in geri dönüş tipi hedeflediği metodun geri dönüş tipinden daha az belirli olabilir. Bu duruma da covariance adı verilir. Örneğin;

 using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 delegate object NesneGetir ();

class Test
 {
 static string StringGetir()
 {
 return "Merhaba";
 }
 static void Main()
 {
 NesneGetir o = new NesneGetir(StringGetir);
 object sonuc = o();
 Console.WriteLine(sonuc); //Merhaba
 }
 }
} 

NesneGetir geriye bir object döndürmesi bekler, fakat object alt sınıfı bunu ayrıca yapar. Delegate’in geri dönüş tipi “covariant”’tir.

C#’ta Dizi Yapısı

C#’ta bir dizi, doğrudan ulaşılabilen sayısı belli üyeleri içeren bir veri yapısıdır. Dizinin içindeki elemanlar, dizi elemanları, hepsi aynı tipte ve bu tip dizi elemanlarının tipi olarak adlandırılır.

Dizi tipleri birer referans tipidir ve dizi elemanlarının tanımlanması bu dizi örneğine referans içerir. Gerçek dizi örneği dinamik olarak runtime zamanında new operatörü kullanılarak elde edilir. New operatörü kullanılarak dinamik olarak dizilere bellek ayrılır. New operatörü otomatik olarak dizi elamanlarının default değerlerini ilk kullanıma hazırlar. Örneğin; tüm sayısal tipler için 0, tüm referans tipler için ise null.

Örneğin aşağıdaki örnek, bir int dizisi yaratıp, ilk kullanıma hazırlayıp, sonra da çıktılarını gösteren bir örnektir;

using System;

class Test 
{ 
  static void Main() 
  { 
    int[] dizi = new int[10]; 
    for (int i = 0; i < dizi.Length; i++ ) 
    { 
      dizi[i] = i * i; 
    } 
    for (int j = 0; j < dizi.Length; j++ ) 
    { 
      Console.WriteLine("dizi[{0}] = {1}", j, dizi[j]); 
    } 
  } 
}

Buradaki örnekte tek bir boyutlu dizi ile çalıştık. C# birden fazla boyutlu dizi kullanımına izin vermektedir. Bir dizinin boyut numarası aynı zamanda o dizi tipinin rank’ı olarak ta bilinir. Bir dizinin boyut sayısını dizi tanımında kullanılan dizinin içindeki virgül sayısını bir arttırarak bulabiliriz. Aşağıdaki örnekler bir, iki ve üç boyutlu dizilere örneklerdir;

int[] dizi1 = new int[10]; 
int[,] dizi2 = new int[10, 5]; 
int[, ,] dizi3 = new int[10, 5, 2];

dizi1 dizisi 10 elemana, dizi2 dizisi 50 (10 * 5) elemana ve dizi3 dizisi de 100 (10 * 5 * 2) elemana sahiptirler.

Bir dizinin eleman tipi herhangi bir tip olabilir hatta dizi tipinde bile olabilir. Dizi tipindeki elemanlara sahip dizilere Jagged array adı verilir çünkü bu dizinin elemanlarının uzunlukları aynı olmak zorunda değildir. Aşağıdaki örnek int dizi tipi içeren elementlere sahip olan bir diziyi ifade eder.

int[ ][ ] dizi = new int[3][ ]; 
dizi[0] = new int[10]; 
dizi[1] = new int[7]; 
dizi[2] = new int[20];

array-1

Yukarıdaki ilk satır, 3 elemanlı bir dizi oluşturur, bu elemanların hepsi int[] tipinde ve hepsinin varsayılan değeri null’dır. Altındaki satırlar, bu int[] tipindeki dizi elemanlarının uzunluklarını belirlerler.

Unutmayın ki new operatörü { } sınır belirleyiciler içinde dizinin elemanlarına ilk oluşturulma anında değer atamaya imkan verir.

int[ ] dizi = new int[ ] { 1, 2, 3 };

Hatta bu kullanımı aşağıdaki şekilde kısaltabiliriz de.

int[] dizi = { 1, 2, 3 };

Bu iki kullanım da aşağıdaki gösterilen adımlara eşittir:

int[ ] t = new int[3]; 
t[0] = 1; 
t[1] = 2; 
t[2] = 3; 
int[ ] dizi = t;

Dizilerde referans atama konusunda tıpkı nesneler gibi, bir diziyi diğer diziye atadığınızda sadece değişkenin ilişkili olduğu nesneyi değiştiriyorsunuz. Örneğin aşağıdaki programda, dizi tanımlamaları yapılan dizi1 ve dizi2 dizileri, atama yapıldıktan sonra her iki dizi referans değişkenleri de aynı nesneyi gösterdiğinden dizi değerleri aynı olur.

using System;

class Test 
{ 
  static void Main() 
  { 
    int[] dizi1 = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 
    int[] dizi2 = { 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 };

    dizi2 = dizi1;

    foreach(var i in dizi1) 
    { 
      Console.Write(dizi1[i]); 
    }

    Console.WriteLine();

    foreach (var i in dizi2) 
    { 
      Console.Write(dizi2[i]); 
    } 
  } 
}

Çıktı:

0123456789

0123456789 Press any key to continue . . .

C#’ta Struct Yapısı

Sınıflar gibi, struct yapıları veri ve fonksiyon üyeleri içeren veri yapılarıdır. Sınıflardan farklı olarak, struct yapısı değer tipidir ve heap bölge tahsisi gerektirmez. Bir struct değişkeni, direkt olarak struct’ın verisini tutar. Oysa sınıf tipinde bir değişken, dinamik olarak ayrılmış nesneye referans tutar. Struct yapısı, kullanıcı tanımlı kalıtımı desteklemez ve tüm struct yapıları dolaylı olarak object tipinden kalıtım alır.

Önemli: Struct yapılarının heap bölge tahisisi gerektirmemesi, bu yapıların hiçbir zaman bunu yapmadıkları anlamına gelmez.

Bu yapılar özellikle küçük veri yapıları kullanımında kullanışlı olurlar. Karmaşık sayılar ve koordinat sisteminde noktalar struct yapılarına iyi örneklerdir. Bir yapıda sınıf yerine struct kullanımı, bellek tahsis etmede ve programınızın performansında büyük farklılıklar yaratabilir.

Örneğin; aşağıdaki program 100 nokta oluşturan bir programdır. Sınıf yapısı ile kullandığımızda 101 adet farklı nesne – 1 adet dizi için, 100 adet te dizi üyeleri için – oluşturulur:

using System;


class Nokta

{

  public int x, y;


  public Nokta(int x, int y)

  {

    this.x = x;

    this.y = y;

  }

}

class Test

{

  static void Main()

  {

    Nokta[] noktalar = new Nokta[100];

    for (int i = 0; i < 100; i++)

      noktalar[i] = new Nokta(i, i);

  }

}

struct-1

Alternatif olarak Nokta yapısını struct yapabiliriz.

struct Nokta

{

  public int x, y;


  public Nokta(int x, int y)

  {

    this.x = x;

    this.y = y;

  }

}

Burada sadece 1 nesne yaratılır – 1 adet dizi için – ve Nokta örnekleri dizi içerisinde saklanırlar.

struct-2

Önemli: Struct yapısının performans açısından sağladığı faydayı “Her zaman struct kullanın” şeklinde algılamak yanlış olur. Tabi ki bazı senaryolarda struct yapısına bellek ayırmak ve bellekten almak daha az zaman alır fakat her struct ataması bilindiği gibi değer kopyalamasıdır (value copy). Bu her zaman referans kopyalamasından daha fazla zaman alır.

Struct yapıcıları new operatörü ile çağrılırlar fakat bu demek değildir ki belirli bir bellek ayrılmıştır. Nesnenin veya referansının dinamik olarak bellek ayrımı yerine, bir struct yapıcısı basitçe struct değerinin kendisini döndürür (genellikle yığının geçici bölgesinde) ve bu değer gereli olduğunda kopyalanır.

Sınıflarda, iki farklı değişken aynı nesneye referans gösterebilir ve bu şekilde bir değer üzerindeki işlemler aynı nesneyi referans eden diğer değişkeni etkileyebilir. Struct yapılarında, her değişken kendi verisinin kopyasını tutar ve bir değişkenin diğerini etkilemesi imkansızdır. Örneğin aşağıdaki kodu inceleyelim;

Nokta a = new Nokta(10, 10);

Nokta b = a;

a.x = 20;

Console.WriteLine(b.x);

Eğer buradaki Nokta örneği bir sınıf (class) ise, sonucumuz 20 olur çünkü a ve b aynı nesneye referans gösterirler. Eğer Nokta örneği bir struct ise, sonucumuz 10 olur çünkü ikinci satırdaki atama işlemi değer olarak a’daki değerleri b’ye kopyalar ve bu kopyalama 3. satırdaki a.x atamasını etkilemez.

Bu örnekte struct kullanımının 2 noktasının farkına vardır. Birincisi, tüm struct yapısını kopyalamak bir nesne referansını kopyalamaktan daha az verimli. Böylece atama yapma ve değer parametresi geçirme struct yapılarında referans tiplerine göre daha maliyetli olabilir. İkincisi, ref ve out parametreleri dışında, struct yapısına referans oluşturma imkansızdır.

Bill Wagner: Eğer tüm durumlarda değer anlamı (value semantics) istemiyorsanız, sınıf kullanmalısınız. Sınıflar bazı durumlarda değer anlamı uygulayabilirler, (string gibi) ama default olarak referans anlamına uyarlar. Bu fark sizin tasarımınızda yığın vs hesap bellek ayrımına göre daha çok farklılık gösterir.

.NET içerisinde Değer Tipi ve Referans Tipi

.NET kodunun çalıştırılmasını sağlayan CLR yapısı iki çeşit veri tipini destekler; referans tipi (reference types) ve değer tipi (value types). FCL (Framework Class Library) içerisinde bulunan tiplerin çoğu referans tipi olsa da, programcıların kullandığı tiplerin çoğunu değer tipleri oluşturur. Referans tiplerine her zaman belleğin “Heap” kısmından yer ayrılır ve C#’ın new operatörü de bu nesnenin bellek adresini döndürür (Bellek adresi de nesnenin bitlerini kaynak gösterir). Şunu aklınızda tutmalısınız ki, referans tipleri ile çalışırken bazı performans özelliklerine dikkat etmelisiniz. Şu 4 maddeyi göz önünde bulundurun:

1. Yönetilen heap kısmından bellek ayrılmak zorundadır.

2.Heap bölgesine ayrılmış her nesnenin kendisi ile ilişkili ilave üyeleri mevcuttur.

3.Nesnenin içineki diğer bitler her zaman sınıfa ayarlanır. (Alanlar için)

4.Bir nesneye heap bölgesinden kaynak ayırabilmek bazen Garbage Collection’ı ortaya çıkartabilir.

Her tip referans tipi olsaydı, bir uygulamanın performansı fazlasıyla kayba uğrardı. Düşünün ki, her Int32 tipini kullandığınızda bellekten bir yer tahsis etmek zorundasınız. Ne kadar kötü bir performans alacağınızı farketmişsinizdir. Performans arttırmak için, sıkça tip kullanılan uygulamalarda, CLR “hafif siklet” olarak adlandırdığı değer tiplerini önerir. Değer tipi örnekleri için çoğunlukla belleğin stack bölgesinden yer tahsis edilir (Ayrıca bir referans tipi nesnenin içerisine bir alan olarak gömülebilirler). Bu tipin bir değişkeni, örneğine bir pointer içermez, bu değişken örneğinin kendisinin bir alanını içerir. Değer tipi örnekleri, garbage collector’ın kontrolü altına girmezler ve bu sayede yönetilen heap kısmının üzerindeki yükü azaltır.

.NET Framework SDK dökümanı hangi tiplerin değer tipi, hangi tiplerin referans tipi olduğunu açık bir şekilde gösterir. Bu dökümana baktığımızda sınıf tipleri referans tipleridir. Örneğin; System.Exception, System.IO.FileStream ve System.Random birer referans tipleridir. Diğer taraftan döküman structure (yapı) ve enum tiplerinin değer tipi olduğunu gösterir. Örneğin; System.Int32 yapısı, System.DayOfWeek enum tipi, System.Decimal yapıları birer değer tipidir.

Biraz daha derinlere inmeye çalışırsak, tüm structure yapıların System.ValueType abstract tipinden türediğini görürüz. System.ValueType tipinin de System.Object tipinden türetildiğini görürürz. Tüm enum tipleri System.Enum abstract tipinden türetilmişlerdir ki bu tip te yine System.ValueType tipinden türetilir. CLR ve diğer tüm programlama dilleri enum tiplerine ayrı bir davranış sergilerler. Burada kafanıza şu soru takılabilir. Görüldüğü üzere System.ValueType bir sınıf tipidir ve sınıf tipleri referans tipidir. O halde Nasıl bir değer tipi bir referans tipinden türeyebilir?

Kendi değer tipinizi tanımlamaya çalışırken değer tiplerini temel tip olarak kullanamazsınız. Çünkü tüm değer tipleri sealed (yani o sınıf için türetilme işlemini önler) olarak tanımlıdır. Bu nedenle yeni oluşturmak istediğini referans tipinde ya da değer tipinde bir tip için, temel tip olarak değer tiplerini kullanamazsınız. Bir örnekle açıklamaya çalışırsam; Boolean, Char, Int32, Uint64, Single, Double tiplerini temel tip şeklinde kullanıp yeni bir tip oluşturmak imkansızdır.

Aşağıdaki örnek size referans tipi ve değer tiplerinin farklılığını açıklar:

using System;
namespace Program
{
 //Referans Tipi [Sınıf olduğundan]
 class ReferansTipi
 {
 public int x;
 }

//Değer Tipi [Struct olduğundan]
 struct DegerTipi
 {
 public int x;
 }

public class Program
 {
 public static void Main(string[] args)
 {
 ReferansTipi r1 = new ReferansTipi(); // Yer Tahsisi - Heap
 DegerTipi d1 = new DegerTipi(); // Yer Tahsisi - Stack

r1.x = 5; // Pointer referansı
 d1.x = 5; // Stack içerisinde değişim

Console.WriteLine(r1.x); // 5
 Console.WriteLine(d1.x); // 5
 }
 }
}

Bu kod parçasını çalıştırdığımızda bilgisayarımızın bellek kısmında aşağıdaki resimde görülen bir durum oluşur:

stack-heap

Harika(!) bir çizer olduğumu da bu resimden anlamışsınızdır. Şimdi aşağıdaki kodları yukarıda belirttiğimiz kodun içerisindeki Main() metodunun sonuna ekleyelim ve bellek kısmında nasıl bir değişiklik olduğuna bakalım:

ReferansTipi r2 = r1; // Sadece referansı (pointer) kopyalama

DegerTipi d2 = d1; // Yer Tahsisi - Stack ve üyeyi kopyalama

r1.x = 6; // r1.x ve r2.x değerlerini değiştirir.
d1.x = 7; // d1.x'i değiştirir, d2.x'i değiştirmez.

Console.WriteLine(r1.x); //6
Console.WriteLine(r2.x); //6
Console.WriteLine(d1.x); //7
Console.WriteLine(d2.x); //5

stack-heap1

Bu kod içerisinde bazı satırlara değinmek istiyorum:

DegerTipi d1 = new DegerTipi(); // Yer Tahsisi – Stack

Bu koda direkt olarak baktığımızda belleğin heap bölgesinden yer tahsis edildiği bilgisine varılır. Fakat, C# DegerTipi örneğinin bir değer tipi olduğunu bilir ve bununiçin stack bölgesinden yer ayıracak kodu üretir. C# ayrıca bu değer tipinin içerisindeki tüm alanların sıfıra set edildiğine emin olur. Aynı satır kod şu şekilde de yazılabilir;

DegerTipi d1;

Bu kod aynı şekilde thread kısmındaki stack bölgesinden yer ayırır ve tüm alanları sıfıraatar. Bu iki kod arasındaki tek fark, eğer new operatörünü kullanırsak C# düşünür ki bu örnek ilk kullanıma hazırdır. Hemen bu konuyu daha da açık hale getirelim;

DegerTipi d3 = new DegerTipi(); // Bu iki satır derlenir çünkü
int a = d3.x; // C#, d3'ün alanlarını sıfıra atandığını bilir.

DegerTipi d3; // Bu iki satır derlenimez çünkü C#, d3'ün alanlarını sıfıra
int a = d3.x; // atanmadığı düşünür. Use of possibly unassigned field 'd3' hatası alırız.

Eğer .NET içerisinde kendi değişken tipinizi tasarlamak isterseniz, bu tipin referans tipi mi yoksa değer tipi mi olacağına dikkatle karar vermelisiniz. Bazı durumlarda değer tipleri daha iyi performans verebilir. Eğer aşağıdaki 3 özellikte tasarlamak istediğiniz tip için uygunsa bu tipi değer tipi olarak tasarlamalısınız;

 1. Tip ilkel bir tip olursa (primitive types). Burada bahsetmek istediğim bu tipin içerisindeki alanlarda herhangi bir düzenlemesi gereken üyesi yoksa mantığıdır.
 2. Bu tipin diğer tiplerden kalıtım almasına gerek yoksa.
 3. Bu tipten türetilecek başka tipler yoksa.
  Yeni değişken tipinizin örnek boyutu da burada hesaba katılmalıdır. Çünkü varsayılan olarak, argümanlar metodlara değer ile geçirilirler (pass by value). Böylece değer tipi örneğinin içindeki alan kopyalanır ki bu da performansı azaltır. Tekrardan, geriye bir değer tipi döndüren metodlar, metodu çağıran tarafından bellekte örneğin içindeki alananın kopyası için yer tahsisi yaparlar ki bu da performansı azaltır.

Değer tiplerinin temel avantajı, bir nesne olarak belleğin yönetimli heap kısmında yer kaplamazlar. Tabi ki değer tiplerinin, referans tiplerine göre birkaç sınırlaması mevcuttur. Şimdi bu durumlara bir göz atalım;

1. Değer tipi nesnelerinin iki farklı gösterimi vardır. Boxed ve unboxed. Referans tipleri her zaman boxed formdadırlar.

2. Değer tipleri System.ValueType sınıfından türetilmişlerdir. Bu tip System.Object’te tanımlanan aynı metodları sağlar. Fakat, System.ValueType Equals() metodunu override eder. Böylece iki nesnedeki alanların içindeki değerler eşleşirse geriye true döndürür. Ek olarak, System.ValueType GetHashCode() metodunu da override eder ki bu method bir değer tipi için algoritma kullanarak bir hash kodu üretir.

3.Değer tiplerini temel sınıf (base class) olarak, herhangi bir değer tipi veya referans tipi üretemeyeceğimiz için, bir değer tipine yeni bir sanal (virtual) metod tanımlamamalıyız. Hiçbir metod soyut (abstract) olmamalıdır.

4. Referans tipi değişkenler belleğin heap kısmındaki nesnenin bellek adresini içerirler. Default olarak, referans tipinde bir değişken oluşturulduğunda, null’a atanır ki bunun anlamı bu değişken henüz geçerli bir nesneyi göstermiyordur. Null olarak atanmış bir referans nesnesini kullanmaya çalıştığımızda NullReferanceException hatası alırız. Buna karşı, değer tipi değişkenleri her zaman tanımlandığı tipin değerini içerir ve bu değer tipinin tüm üyeleri 0’a atanır. Değer tipi değişkeni bir referans içermediği için, bir değer tipine ulaşırken NullReferanceException hatası almamız imkansızdır.

5.Bir değer tipi değişkenini başka bir değer tipi değişkenine atadığımızda, alandan alana kopyalama gerçekleşir. Bir referans tipi değişkenini başka bir referans tipi değişkenine atadığımızda sadece bellek adresi kopyalanır.

6.Bir önceki maddeden dolayı, referans tipleri heap bölgesinde aynı nesneye referans olabileceklerinden, bir referans tipindeki değişkenin üzerindeki değişiklik diğer bir referans tipindeki değişkeni değiştirebilir. Diğer taraftan, bir değer tipindeki değişkenin diğer değer tipindeki değişkeni etkilemesi imkansızdır.

Değer tiplerinde Equals() metodunun varsayılan uygulaması olarak bit bit karşılaştırma yapması bazı durumlarda performansı yükseltebilir. Eğer iki adet değer tipi değişkeninizin içerisi pozitif sıfır ve negatif sıfır ise, sırasıyla eşit değil olarak karşılaştırılırlar. Ama Equals() metodunu varsayılan davranışı için override edebilirsiniz. Örneğin;

using System;

namespace Program
{
  public class Program
  {
    struct S
    {
      public double X;
    }

    public static void Main(string[] args)
    {
      var i = new S { X = 0.0 };
      var j = new S { X = -0.0 };

      Console.WriteLine(i.X.Equals(j.X)); // True
      Console.WriteLine(i.Equals(j)); // False
    }
  }
}

C#’ta Method Aşırı Yüklemek

C#’ta method aşırı yüklenmesi, method imzaları farklı olan aynı isimdeki methodları aynı sınıf içerisinde kullanıma izin verir. Aşırı yükleme mekanizması, parametrelere uygun eşleşen methodu bulur ya da herhangi bir basit eşleşme olmazsa bir hata üretir. Aşağıdaki örnek, arışı yükleme mekanizmasının nasıl çalıştığına bir örnektir. Main() methodunun içinde hangi methodun çağrılacağını yorum olarak yazdım.

using System;
using System.Collections;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace HelloWorld
{
class Test
{
static void A()
{
Console.WriteLine("A()");
}
static void A(object x)
{
Console.WriteLine("A(object x)");
}
static void A(int x)
{
Console.WriteLine("A(int x)");
}
static void A(double x)
{
Console.WriteLine("A(double x)");
}
static void A<T>(T x)
{
Console.WriteLine("A<T>(T x)");
}
static void A(double x, double y)
{
Console.WriteLine("A(double x, double y)");
}
static void Main()
{
A();          // Çağırılan F()
A(1);         // Çağırılan F(int)
A(1.0);       // Çağırılan F(double)
A("abc");     // Çağırılan F(object)
A((double)1); // Çağırılan F(double)
A((object)1); // Çağırılan F(object)
A<int>(1);    // Çağırılan F<T>(T)
A(1, 1);      // Çağırılan F(double, double)
}
}
}

Önemli: Method aşırı yükleme yanlış kullanımlara neden olabilir. Genel olarak bakarsak, method yüklemeyi sadece methodların hepsi anlamsal olarak aynı işi yaptığı zamanda kullanmalıyız. Bir çok yazılımcı, bu olayı “tek bir method farklı argümanlara sahip” olabilir şeklinde düşünür. Aslında, yerel değişkenin, parametrenin veya özelliğin tipini değiştirme, farklı yüklemelerin çağırılmasına neden olabilir. Yazılımcılar method aşırı yüklemesinin yan etkisini göremeyebilirler. Fakat kullanıcılar için bu tamamen farklı sonuçlar doğurabilir.

Brad Abrams, .NET framework’ü geliştirme aşamasının başlarında, String adında bir sınıfın içinde şu method yüklemelerin problem yarattığını söylüyor:

public class String
{
public int IndexOf (string value);
// Örnekteki değerin index'ini geri döndürür.
public int IndexOf (char value);
// Örnekteki değerin index'ini geri döndürür.
public int IndexOf (char[] value);
// Değerin içindeki karakterlerin ilk index'ini geri döndürür.
} 

Buradaki son method, farklı sonuçlara yol açtığını söylüyor. Şöyle ki;

 "Joshua, Hannah, Joseph".IndexOf("Hannah"); // Geriye 7 döndürür. 

Fakat

"Joshua, Hannah, Joseph".IndexOf(new char [] {'H','a','n','n','a,'h;");
 // Geriye 3 döndürür.

Buradaki son methodun isminin method aşırı yüklemesine bağlı kalınarak aşağıdaki şekilde olması gerektiğini söyler:

public int IndexOfAny (char [] value);

C#’ta Virtual, Override ve Abstract Methodlar

C#’ta bir method örneği, virtual anahtar sözcüğü ile tanımlanırsa, o methoda virtual (sanal) method adı verilir.

Bir sanal method, ana sınıf tipinden ziyade, güncel atanmış tip ile ilişkilendirilmiş methodu kullanmanıza izin verir.

Bir sanal method türetilmiş sınıfı tarafından etkisiz hale getirilebilir. Bir method örneğinde override anahtar sözcüğü varsa, o method, kalıtım alınmış sanal methodu aynı method imzası ile geçersiz kılar. Bu tür bir sanal method eğer overload olmuşsa, tanımlanmış değişkenin data tipinden ziyade verinin gerçek sınıf tipi runtime zamanında kullanılır. Bunun anlamı; temel sınıf bir çok türetilmiş sınıf tarafından kullanılabilir.

Önemli: Buradaki ince bir nokta, override edilmiş bir sanal method, hala o sınıfın bir methodu olarak hesab katılır. Türetilmiş sınıf, sanal sınıf override edildiği zaman onu göstermek zorundadır. Bu override anahtar sözcüğünü yeni method oluşumunda kullanılarak gösterilir.

Bir abstract (soyut) method, uygulanmayan bir sanal methodtur. Bu methodlar, abstract anahtar sözcüğü ile tanımlanır ve sadece astract olarak tanımlanmış sınıflara izin verilir. Bir soyut sınıf, soyut olmayan türetilmiş tüm sınıflar tarafından override edilmelidir.

Aşağıdaki örnekte; soyut sınıf olarak tanımlanmış Deyim sınıfı, ki bir deyim ifade ağacı düğümü temsil eder, 3 tane de türetilmiş sınıf, Sabit, DegiskenReferansi ve İslem, ki bunlar da sabitlerin, değişken referanslarının ve aritmetik işlemlerin deyim ifade ağaçlarını uygularlar.


using System;
using System.Collections;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace HelloWorld
{
public abstract class Deyim
{
public abstract double Hesapla(Hashtable vars);
}
public class Sabit : Deyim
{
double value;
public Sabit(double value)
{
this.value = value;
}
public override double Hesapla(Hashtable vars)
{
return value;
}
}
public class DegiskenReferansi : Deyim
{
string name;
public DegiskenReferansi(string name)
{
this.name = name;
}
public override double Hesapla(Hashtable vars)
{
object value = vars[name];
if (value == null)
{
throw new Exception("Bilinmeyen deşiken " + name);
}
return Convert.ToDouble(value);
}
}
public class İslem : Deyim
{
Deyim sol;
char op;
Deyim sag;

public İslem(Deyim sol, char op, Deyim sag)
{
this.sol = sol;
this.op = op;
this.sag = sag;
}

public override double Hesapla(Hashtable vars)
{
double x = sol.Hesapla(vars);
double y = sag.Hesapla(vars);
switch (op)
{
case '+': return x + y;
case '-': return x - y;
case '*': return x * y;
case '/': return x / y;
}
throw new Exception("Bilinmeyen operatör");
}
}
} 

Bu 4 sınıf, modern matematik işlemler için kullanılabilir. Örneğin, bu sınıf örneklerini kullanarak x + 7 deyimi şu şekilde gösterilebilir;


static void Main()
{
Deyim d = new İslem(new DegiskenReferansi("x"), '+', new Sabit(7));
} 

Burada Deyim sınıfının Hesapla methodu verilen değeri hesaplamak ve bir dobule değeri üretmek görevindedir. Bu method Hashtable adında değişken isimlerini ve değerlerini içeren bir parametre alır. Hesapla methodu, sanal soyut bir method olduğundan, bunun anlamı; soyut olmayan türetilmiş sınıflar güncel bir uygulama sağlamak için bu methodu override etmek zorundalar.

Sabit sınıfının Hesapla implementasyonu, basit olarak geriye depolanmış bir sabit (constant) döndürür. DegiskenReferansi implementasyonu, Hashtable içerisindeki değişken ismine bakar ve sonuçlanan değeri geri döndürür. İslem implementasyonun görevi, öncelikle sol ve sağ operandlarını (Recursif olarak çağırılan Hesapla() methodları ile) hesaplayarak, verilen aritmetik işlemi gerçekleştirmektir.

Aşağıdaki program Deyim sınıfını kullanarak x * (y + 3) işlemini farklı değerler kullanarak hesaplar;


static void Main()
{
Deyim d = new İslem(new DegiskenReferansi("x"), '*', new İslem(new DegiskenReferansi("y"), '+', new Sabit(3)));

Hashtable vars = new Hashtable();

vars["x"] = 2;
vars["y"] = 5;
Console.WriteLine(d.Hesapla(vars)); // Çıktı 16 olur.

vars["x"] = 3;
vars["y"] = 7;
Console.WriteLine(d.Hesapla(vars)); // Çıktı 30 olur.
} 

C#’ta Method Parametreleri

Parametreler, bir değere atanan ya da bir methoda referans eden değişkenler için kullanılır. Method parametreleri, method çağırıldığında, asıl değerlerini argümanlardan alırlar. 4 çeşit parametre tipi bulunur; değer parametreleri (value parameters), referans parametreleri (reference parameters), çıktı parametreleri (output parameters) ve parametre dizileri (parameters arrays).

Değer parametreleri (value parameters), girdilerde parametre geçirilmelerinde kullanılır. Bir değer parametresi, methodlara geçirilen argümanların ilk değerlerini içeren yerel değişkenler ile uyuşur.

Değer parametrelerindeki değişiklikler, parametreye geçirilen argümanları etkilemezler.

Önemli: Değer parametrelerindeki değişiklik durumları, argümanları etkilemezler kelimeleri yanıltıcı olabilir çünkü türetilmiş sınıflar referans tip’te parametre içeriğini değiştirebilir. Parametre değerleri değiştiremez fakat referans edilmiş içerik (nesne) değiştirebilir.

Değer parametreleri seçimli olabilir, varsayılan değeri belirlemek için, böylece argümanlara ilişkilendirme yapılabilir.

Referans parametreleri, hem girdi (input) hem de çıktı (output) parametre geçişleri için kullanılır. Referans parametrelerini geçiş argümanları; bir değişken, yürütme süresinceki methodlar, ayrıca referans parametreleri argüman değişkenleri ile  aynı bellek bölgesini simgelerler. Bir referans parametresi ref anahtar sözcüğü ile gösterilir. Aşağıdaki örnek; ref anahtar sözcüğünün kullanımını gösterir.

class Test
{
static void Degistir(ref int x, ref int y)
{
int temp = x;
x =  y;
y = temp;
}
static void Main()
{
int i = 10, j = 20;
Degistir(ref i, ref j);
Console.WriteLine("{0} {1}", i, j); // Çıktı 20 10 olur.
}
}

Bu örneği ref anahtar sözcüksüz yazsaydık, çıktı “10 20” olurdu. Yani o değişkenlere referans vermeden bunların yerleri değiştirilemezdi.

Önemli: Referans parametreleri C# tarafından “referans ile geçiş” olarak adlandırılır; önce bir nesne örneğini bir methoda geçirir ve o method o nesne örneğine bir referans alır.

Referans parametreleri, çok küçük bir farkla “referans ile geçiş”’ten farklıdır. Bu durumda, referans bir değişkenin kendisindedir, bir nesne örneğinde değil. Eğer bu değişken, bir değer tipi içerirse bu tamamen normal bir durumdur. Bu değere “referans ile geçiş” yapılmamıştır değişken bu değeri tuttuğu sürece.

Referans parametrelerini düşünmenin iyi bir yolu, referans parametreleri, değişkenleri argümanlara geçiştirmek için bir takma ad’a dönüşürler şeklinde düşünmektir. Yukardaki örnekte, x ve i aslında aynı değişkendirler. Bellekte aynı bölgeye kaynak gösterirler.

Çıktı parametreleri (Output parameters), çıktı parametre geçişleri için kullanılırlar. Çıktı parametreleri referans parametrelerine benzerdir, fark olarak burada değeri ilk çağıran-sağlayan argüman önemsizdir. Çıktı parametreleri, out anahtar sözcüğü ile gösterilirler. Aşağıdaki örneği inceleyebiliriz;

using System;

namespace HelloWorld
{
class Test
{
static void Bolme(int x, int y, out int sonuc, out int kalan)
{
sonuc = x / y;
kalan = x % y;
}
static void Main()
{
int son, kal;
Bolme(20, 3, out son, out kal);
Console.WriteLine("{0} {1}", son, kal); // Çıktı 6 2 olur.
}
}
}

Önemli: CLR, direkt olarak sadece ref parametrelerini destekler. Out parametresi metadata içerisinde temsil edilir.

Parametre dizileri, bir methoda birden fazla sayıda argüman değişkeninin geçirilmesine izin verirler. Parametre dizileri, params anahtar sözcüğü ile gösterilirler. Bir methodun sadece son parametresi bir parametre dizisi olabilir ve parametre dizisinin tipi tek boyutlu dizi tipi olmak zorundadır. System.Console sınıfının Write ve Writeline methodları parametre dizilerinin kullanımına iyi bir örnektir. Bu iki method şu şekilde tanımlanmıştır:

 public class Console
{
public static void Write(string fmt, params object[] args) {...}
public static void WriteLine(string fmt, params object[] args) {...}
} 

Bu tür method tanımlamalarına, Visual Studio içerisinde methodun üzerine gelip sağ tıkladığımızda “Go to definition” sekmesiyle ulaşabiliriz. (Kısayol F12)

 

 

 

 

 

 

 

Parametre dizileri içeren bir method içerisinde, parametre dizileri bir dizi tipinin parametreleri ile tam olarak aynı şekilde davranır. Fakat, bir parametre dizisine sahip method, hem parametre dizisi tipindeki basit argümanı hem de parametre dizisindeki element tiplerinin argüman numaralarını geçirebilir. Sonrasında, bir dizi örneği otomatik yaratılır ve verilen argümanları ilişkilendirir. Örneğin;

 Console.WriteLine("x={0} y={1} z={2}", x, y, z); 

aşağıdaki koda eşdeğerdir

 string s = "x={0} y={1} z={2}";
object[] args = new object[3];
args[0] = x;
args[1] = y;
args[2] = z;
Console.WriteLine(s, args);

Önemli: Params anahtar sözcüğü kullanımının güzel bir tarafı da, opsiyonel bir kısayol oluşturmasıdır. Yani aşağıdaki şekilde bir kod yazmamızı önler:

 static object[] GetArgs() { ... }

static void Main()

{
object[ ] args = GetArgs();
object a = args[0];
object b = args[1];
object c = args[2];
Console.WriteLine("a={0} b={1} c={2}", a, b, c );
} 

Şimdi de bu methodu çağırıyorum ve compiler benim yerine bu parametreler için bir dizi oluşturuyor.

 static object[] GetArgs() { ... }

static void Main()

{
Console.WriteLine("a={0} b={1} c={2}", GetArgs() );
} 

Fakat bu günlerde, .NET içerisinde sadece çok az method bir dizi geriye döndürüyor. Bu nedenle bir çok yazılımcı, IEnumerable<T> kullanmayı esneklik amacıyla tercih ediyorlar. Bu nedenle ileride şöyle bir kod yazabilirsiniz;

 static IEnumerable<object> GetArgs { }

static void Main()
{
Console.WriteLine("x={0} y={1} z={2}", GetArgs().ToArray());
} 

C#’ta Methodlar

C#’ta methodlar, bir sınıf ya da nesne tarafından gerçekleştirilen hesaplamaları ya da eylemleri uygulayan üyelerdir. Static methodlara sınıflar aracılığıyla erişilebilirken, Instance (örnek) methodlara bir sınıfın örneği tarafından erişilebilir.

Methodlar bir parametre listesine (boş olabilen) sahip olabilir ki bunlar methoda geçirilen değer ya da değişkenlere referans gösterirler. Bununla birlikte bir geri dönüş tipine sahip olabilirler (return type) ki bu da method içinde hesaplanan değerlerin programa geri vereceği değeri belirler. Eğer bir methodun geri döüş tipi “void” ise, o method bir değer döndürmez.

Tıpkı tipler gibi, methodlar da, bir takım tip parametre setlerine sahip olabilirler. Bunun amacı method çağırıldığında, hangi tiplerin belirlenmesi gerektiğidir.

Bir method imzası (signature), sınıf içerisinde eşsiz bir değer olmalıdır. Bir method imzası; var olan methodun ismi, tip parametrelerin sayısı, erişim düzenleyicileri (modifier) ve parametrelerin tiplerinden oluşur. Method imzası geri dönüş tipi içermez.

Önemli: Generic tiplerin şanssız bir sonucu olarak, yapısal bir tip (constructed type), özdeş imzalar içeren iki farklı methoda sahip olabilir. Örneğin;


class Sınıf<T>
{
void Method(T t){}
void Method(int t){}
}

şeklide bir kod hiçir hata içermez. Fakat Sınıf<int>’in özdeş imzalara sahip iki farklı methodu olmuş olur. Daha sonra göreceğimiz gibi, bu durum method’ların aşırı yüklenmesinde ve arayüz implementasyonlarında bazı ilginç senaryolara yol açar. İyi bir yönlendirme olarak; bunu yapmayın.

C#’ta Alanlar (Fields)

C#’ta alanlar, bir sınıf ya da bir sınıf örneği ile ilişkilendirilmiş değişkenlerdir. Static değiştiricisi ile tanımlanmış alanlar static field olarak tanımlanır. Static field’lar, tam olarak bir bellek yeri tanımlarlar. Kaç tane sınıf örneği oluşturulursa oluşturulsun, static field’ın sadece bir tane kopyası vardır.

Önemli: Static field’lar her generic type için ayrı bir yapısal yapıdır. Örneğin elinizde;

class Stack<T>
{
public readonly static Stack<T> bos = tralalalala;
}

varsa, Stack<int>.bos ve Stack<string>.bos alanları farklı alanlardır.

Static değiştiricisiz tanımlanmış alanlar birer örnek alanlardır. Her bir sınıf örneği, o sınıfın her bir örnek alanın kopyasını içerir.

Aşağıdaki örnekte; her bir Color sınıfının örneği, her bir r (red), g (green), b (blue) alanlarına sahiptir ama sadece bir adet kopya Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil ve Mavi static (durağan) alanlar mevcuttur.

public class Color
{

public static readonly Color Siyah = new Color(0, 0, 0);
public static readonly Color Beyaz = new Color(255, 255, 255);
public static readonly Color Kırmızı = new Color(255, 0, 0);
public static readonly Color Yeşil = new Color(0, 255, 0);
public static readonly Color Mavi = new Color(0, 0, 255);

private byte r, g, b;
public Color(byte r, byte g, byte b)
{
this.r = r;
this.g = g;
this.b = b;
}
}

Yukarıda görüldüğü gibi sadece okunabilir alanlar readonly değiştiricisi ile tanımlanmıştır. Bir readonly alana atama, sadece o alanın tanımlamasındaki bir kısmından ya da aynı sınıftaki bir yapıcı (constructor) sayesinde gerçekleşebilir.

Önemli: Readonly kelimesi dışarıdaki tip yapıcısı tarafından o alanın konumunun değiştirilmesini önler fakat o konumdaki değeri korumaz. Örneğin, aşağıdaki gibi İsimler şeklinde bir sınıfımız olsun;

public class İsimler
{
public static readonly StringBuilder İlkDogan = new StringBuilder("İlker");
public static readonly StringBuilder İkinciDogan = new StringBuilder("Soner");
}

Bir yapıcının dışından direkt olarak İlkdoğan örneğinin sonucunu değiştirmek bize bir derleyici hatası verecektir.

İsimler.İlkDogan = new StringBuilder("Caner"); // Derleyici Hatası

Ama, StringBuilder örneğini modifiye ederek aynı sonuca aşağıdaki şekilde ulaşabilirim;

İsimler.İlkDogan.Remove(0,6).Append("Caner");

Console.WriteLine(İsimler.İlkDogan); // Output “Caner” olur.

Bu yüzden, read-only kullanımı değişmez tipler için sınırlı kullanılmalıdır şeklinde tavsiye edilir. Değişmez tipler (Immutable types), int, double, string gibi açıkça setter’lara (belirleyiciler) sahip değildirler.

C# Sınıflar Kavramı

Sınıflar, C# tiplerinden en temelidir. Bir sınıf, alanları (fields) ve aksiyonları (metod ve diğer fonksiyon üyelerini) basit bir birim içerisinde birleştiren veri yapılarıdır. Sınıflar, dinamik olarak oluşturulmuş örnekler için tanımlama sağlarlar. Ki bunlardan nesneler olarak bilinir. Sınıflar kalıtımı (inheritance) ve polymorphism’i destekleyen yapılardır.

Yeni sınıflar, kullanılan sınıf bildirimlerinden yaratılırlar. Bir sınıf tanımlaması, öncelikle sınıfın niteliği (modifiers), sınıfın ismi, ana sınıf (eğer varsa) ve sınıfa uygulananan arayüzlerler (interface) sıralaması ile olur. Bu tanımlamalardan sonra { ve } işaretleri ile sınıf tanımlaması tamamlanır.

Aşağıda Nokta adında basit bir sınıf tanımlaması yapılmıştır:

public class Nokta
{
public int x, y;
public Nokta(int x, int y)
{
this.x = x;
this.y = y;
}
}

New operatörü ile oluşturulmuş örnek sınıf ki yeni örnek için bellek ayrılmış, örneğe ilk kullanım için yapıcı (constructor) çağrımı yapılır ve geriye bu örneğe bir referans döndürür.

Aşağıda iki Nokta nesnesi oluşturulmuş ve bu iki nesneye refefans iki değişken içinde saklanır:

Nokta n1 = new Nokta(0, 0);
Nokta n2 = new Nokta(10, 20);

Memory bir nesnenin kullanımı ortadan kalktığında o nesnenin kullandığı alanı geri çağırır. Bir nesnenin C#’ta açıkça serbest bırakılması hem gereksiz hem de imkansızdır.